پايان نامه هاي دكتري

رديف

عنوان

استاد راهنما

دانشجو

1

توسعه روشهاي تجزيه شيميايي بر مبناي طيف سنجي جذب اتمي به منظور بررسي تاثير غلظت فلزات سنگين در بيماري ام اس MS

دكتر احمد روح الهي

حميد شيرخانلو

2

سنتز و مطالعه خواص الكتروشيميايي برخي نانو كامپوزيت ها

دكتر علي جباري

حسين يادگاري

3

سنتز، تعيين خواص كاربردهاي تجزيه اي كمپلكس سيانيد فلزي با ساختار ويژه نانو 

دكتر علي جباري

سودابه مجدي

4

توسعه و كاربرد روش هاي آماري چند متغيره در مدل سازي مولكولي و اندازه گيري تركيبات دارويي

دكتر جهانبخش قاسمي

حسين توكلي

5

مطالعه ترموديناميكي بر همكنش مولكول هاي مهم بيولوژيكي با گيرنده هاي ويژه به روش تجربي و تئوري

دكتر جهانبخش قاسمي

شبنم هوشمند

6

كاربرد روش هاي جديد كمومتريكس در مدل سازي، پيش تغليظ و اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي

دكتر جهانبخش قاسمي

احسان ذالفنون

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/22
تعداد بازدید:
1055
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.