پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

رديف

عنوان

استاد راهنما

دانشجو

1

احياي الكترو كاتاليستي كربن دي اكسيد با بكارگيري بعضي از كمپلكس هاي كبالت

دكتر احمد روح الهي

فاضل قهرماني فرد

2

بررسي رفتار الكتروشيميايي سيستم (./Ag(I در محيط مذاب2( 3 NH4,NO3-Ca(NO و بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري كمي داروي آتورواستاين در نمونه دارويي

دكتر احمد روح الهي

اميد فضل الله زاده

3

اندازه گيري كمي بعضي فلزات سنگين با استفاده از روش هاي جديد هضم، استخراج و تغليظ و سنجش با تكنيك هاي طيف سنجي جذب اتمي

دكتر احمد روح الهي

رضا مرادخاني

4

بررسي رفتار الكتروشيميايي سيستم (./Ag(I در محيط مذاب2( 3 NH4,NO3-Ca(NO و بررسي رفتار الكتروشيميايي و اندازه گيري كمي داروي آتورواستاين در نمونه دارويي

دكتر احمد روح الهي

اميد فضل الله زاده

5

لايه نشاني پوشش نانو ساختاري كربن گرماكافتي تحت شرايط مختلف فرايند رسوب دهي شيميايي در فاز بخار و كاربرد آن به عنوان سطح الكترودي فعال در سنجش الكترو شيميايي برخي مواد الكتروفعال و نيز در محافظت از خوردگي

دكتر احمد روح الهي

مجتبي هادي بيداخويدي

6

مطالعه تاثير پارامترهاي ساختاري بر رفتار الكترو شيميايي بعضي از بنزوكسازين ها

دكتر احمد روح الهي

مهرانه صادقي ناو

7

حياي الكترو كاتاليستي كربن دي اكسيد با بكارگيري برخي از كمپلكس هاي روتنيم

دكتر احمد روح الهي

نگين حميدي

8

بررسي ضريب نفوذ جفت ردوكس+Co2+/Co3 در حضور افزودني هاي مختلف جهت كاربرد در الكتروليت سلول هاي خورشيدي رنگدانه

دكتر علي جباري

مريم واسعي

9

كاربرد نانو ساختارها در پيل سوختي ميكروبي دريايي

دكتر علي جباري

مينودخت دژآلود

10

سنتز و بررسي رفتار الكتروشيميايي نانو ذرات نيكل هگز اسيانوفرات و تعيين مقدار برخي آمينو اسيدها

دكتر علي جباري

سمانه بيات

11

سنتز نانو ساختار پلي آنيلين قالب مولكولي در سطح سيليكاي مزوپور SBA-15براي استخراج انتخابي آلاينده هاي زيست محيطي

دكتر علي جباري

مريم احمدي فر

12

سنتز و كاربرد نانو ساختارهSBA -1 در استخراج فاز جامد

دكتر علي جباري

محمداويس عزيز زنجاني

13

كاربرد فيبرهاي خود دو په شده پلي آنيتلين با ساختار نانو در اندازه گيري بعضي از آلاينده- هاي زيست محيطي با روش ميكرو استخراج با فاز جامد

دكتر علي جباري

فاطمه روحي

14

ميكرو استخراج سموم فسفره از نمونه هاي آب و خاك

دكتر علي جباري

ياسر عبدالله زاده

15

مطالعات كيوسار سه بعدي بر مبناي الحاق نمودن در تشكيل كمپلكس آلفا- سيكلودكسترين با مولكول هاي آلي مختلف

دكتر جهانبخش قاسمي

فرشته السادات ميررحيمي

16

مطالعه ارتباط كمي-ساختار فعاليت، الحاق مولكولي و شبيه سازي ديناميك مولكولي برخي از مولكولهاي مهم بيولوژيكي و ارائه راه كار جديد جهت جداسازي اين مولكولها به روش كروماتوگرافي

دكتر جهانبخش قاسمي

الهام آقائي

17

مدل سازي مولكولي سه بعدي كمپلكس هاي بتا سيكلودكسترين

دكتر جهانبخش قاسمي

پريسا احمدي

18

مطالعه ي فارماكوفور الحاق كردن و غربالگري مجازي بعضي از باز دارنده هاي اينتگراز

دكتر جهانبخش قاسمي

آناهيتا اردكاني زادگان

19

استفاده از توصيف كننده هاي عاري از جهت در مطالعه كمي ساختار فعاليت تركيبات بتا-كربولين

دكتر جهانبخش قاسمي

والنتين داوديان

20

بكارگيري شبيه سازي ديناميك مولكولي در مدل سازي ساختار- فعاليت

دكتر جهانبخش قاسمي

ريحانه صفوي سهي

21

مطالعه ئ كمي رابطه ساختار فعاليت بازدارنده هاي كربنيك انهيدراز

دكتر جهانبخش قاسمي

نسرين مفتاحي

22

مدل سازي كامپيوتري برخي از داروهاي ضد ايدز و فشار خون و طراحي داروهاي جديد

دكتر جهانبخش قاسمي

سميه پير هادي

تاریخ به روز رسانی:
1395/01/22
تعداد بازدید:
1283
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.